سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

مريم رجوى به كارزار بينالمللى در حمايت از قيام مردم ايران فرامىخواند

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
مريم رجوى
به كارزار بينالمللى در حمايت از قيام مردم ايران فرامىخواند

2:02:41 PM 1388/4/16
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، با درود به خانواده شهيدان سرفراز قيام سراسرى مردم ايران كه شجاعانه بر سر مزار عزيزانشان گرد مىآيند و با درود به خانواده دستگيرشدگان كه سه هفته است در مقابل زندان اوين و دادستانى ضدانقلاب اجتماع مىكنند، عموم مردم ايران را به همبستگى و كمك به آنان فراخواند و گفت: اين همبستگى يك وظيفه ملى و ميهنى و بخش ضرورى قيام مردم ايران براى دموكراسى و حاكميت مردم و نفى استبداد خونريز مذهبى است.


خانم رجوى هم‌چنين عموم احزاب، پارلمانها، حقوقدانان و فعالان سياسى و حقوقبشرى را به حمايت از قيام مردم ايران براى آزادى و به تلاش براى آزادى زندانيان و همبستگى با خانواده شهيدان و اسيران اين قيام فراخواند.
خانم رجوى با توجه بهشهادت دست كم 200تن از قيام كنندگان، در طول سه هفته گذشته،
با يادآورى دستگيرى هزاران تن از آنان كه تحت شكنجههاى وحشيانه قرار دارند و از جمله شهادت كيانوش آسا دانشجوى 25ساله زير شكنجه
با يادآورى تشكيل يك هيأت سه نفره براى تعيين تكليف دستگير شدگان، شامل جنايتكارترين مقامهاى اين رژيم يعنى وزير اطلاعات سابق و دو عضو كميته سه نفره مرگ در سال 1988 كه 30هزار زندانى سياسى را در چند هفته قتل عام كردند،
با توجه اعمال شكنجه‌هاى وحشيانه فيزيكى و روانى عليه دستگيرشدگان، از جمله اعضاى جناح مقابل به منظور كشاندن آنها به شوهاى تلويزيونى و اعترافهاى اجبارى،
با در نظر گرفتن دستورالعمل جنايتكارانه آخوند شاهرودى رييس قوه قضاييه رژيم به دستگيرى و مجازات همكارى كنندگان با شبكه‌هاى ماهواره‌يى يا اينترنتى مخالف نظام به جرم اقدام عليه امنيت كشور.
و با توجه به اينكه بهرغم اين همه وحشيگرى و قساوت، قيام مردم ايران براى آزادى ادامه دارد و فريادهاى الله اكبر، مرگ بر ديكتاتور جوانان از گوشه و كنار ايران به گوش مىرسد،


از همه احزاب و رهبران سياسى، قانونگذاران، حقوقدانان و وكلا، روشنفكران، نويسندگان و هنرمندان و سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى و دانشجويى و مجامع و ارگانهاى مدافع حقوقبشر و آزادى بيان در كشورهاى مختلف خواست به هر وسيله ممكن به حمايت از قيام مردم ايران براى آزادى و به تلاش براى آزادى زندانيان و همبستگى با خانواده شهيدان و اسيران اين قيام مبادرت نموده و بهطور مشخص دبيركل، شوراى امنيت و همه كشورهاى عضو ملل متحد و همه ارگانهاى ذيربط بينالمللى را به اقدامهاى زير فرابخوانند:


1.اعزام يك هيأت بينالمللى براى تحقيق پيرامون وضعيت مفقودان و زندانيان سياسى، به ويژه دستگيرشدگان هفتههاى اخير، ممانعت از اعمال فشار به بازداشت شدگان براى شركت در شوهاى تلويزيونى و مشخص كردن ليست دقيق شهيدان قيام مردم ايران و محل دفن آنها


2.تعليق روابط ديپلوماتيك و اعمال تحريمهاى همه جانبه عليه رژيم آخوندى و ممنوعيت سفر مقامهاى اين رژيم به خارج تا توقف كامل سركوب و آزادى همه زندانيان سياسي
وادار كردن رژيم به ابطال انتخابات نامشروع و پذيرش انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد، بر اساس حق حاكميت مردم ايران و نه در چارچوب ولايت فقيه3.ارجاع پرونده انتخابات قلابى 12ژوئن و سركوب مردم ايران و كشتار زندانيان به شوراى امنيت ملل متحد و محاكمه مسئولان كشتار مردم ايران از جمله خامنهاى و احمدىنژاد.دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
16تير 1388 (7 ژوييه 2009).