سه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۸

نيروهاى ضربت و پليس ضدشورش با لودر و ماشين آتشنشانى و آمبولانس آماده حمله به اشرف

نيروهاى ضربت و پليس ضدشورش با لودر و ماشين آتشنشانى و آمبولانس آماده حمله به اشرف
3:44:36 PM 1388/5/6

حمله پليس عراق به ساكنان اشرف
حمله پليس عراق به ساكنان اشرف

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران روز گذشته در رم با صدور بيانيهاى، اعلام كرد:
همزمان با قيام مردم ايران در برابر فاشيسم دينى، ساكنان اشرف اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق، به مقامهاى آمريكايى و عراقى اعلام كردهاند، هم‌چون ساير ايرانيان تبعيدى و داوطلب، با شرايط مشخصى آماده و متقاضى بازگشت به ميهنشان هستند.

اما نيروهاى ويژه پليس عراق از شب گذشته به آمادهسازى براى حمله به اشرف و ورود قهرآميز به داخل آن كه خواسته رژيم هراسان آخوندى براى سركوب و محاصره هر چه بيشتر ساكنان اشرف است، مبادرت كردند. نيروهاى ضربت و واكنش سريع و پليس ضدشورش از بامداد امروز در ورودى اشرف مستقرشده و آرايش حمله و تهاجم به خود گرفتند. آنها براى ورود قهرآميز به داخل قرارگاه، تعدادى لودر و ماشينهاى آتش نشانى و آمبولانس به همراه آوردهاند. اكيپ ها و ستونهاى جديد نيرو در حال انتقال به اشرف مىباشند.

كميته پارلمانى ايران آزاد در پارلمان انگلستان از سوى اكثريت اعضاى پارلمان و 200تن از اعضاى مجلس اعيان و كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، كميته نروژى دوستان ايران آزاد، كميته بينالمللى ساخاروف در دانمارك و كميته بينالمللى در جستجوى عدالت كه بيش از 2000 پارلمانتر را در اروپا و آمريكايى شمالى در برمىگيرد در نامه‌هاى خود به پرزيدنت اوباما و مقامهاى آمريكايى و عراقى، تصميم دولت عراق براى حمله به اشرف و واردكردن خشونت‌آميز نيروهاى پليس به داخل كمپ را به شدت محكوم و خواستار ممانعت از آن شدند.

اين كميتهها در نامه‌هاى خود با يادآورى مسئوليت ايالات متحده در مورد حفاظت ساكنان خلع سلاح شده اشرف، خاطرنشان كردند كه سركوب نيروى اصلى اپوزيسيون رژيم ايران در عراق خواسته خامنهاى ديكتاتور مذهبى است كه در 28فوريه از مقامهاى عراقى خواهان اجراى توافق دوجانبه براى سركوب و اخراج ساكنان اشرف گرديد.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
6مرداد1388 (28ژوئيه2009)