شنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۹

آسوشيتد پرس:
كامرون و ساركوزى: تحريمهاى سريعتر و شديدتر عليه رژيم ايران ضرورى است

نيكلا ساركوزي- ديويد كامرون
نيكلا ساركوزي- ديويد كامرون

ديويد كامرون نخستوزير انگلستان در ديدار با رئيسجمهور فرانسه بر تشديد تحريمها عليه رژيم ايران تأكيد كرد.
خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت: ديويد كامرون و نيكلا ساركوزى گفتند، آنها بر ضرورت تحريمهاى سريعتر و شديدتر عليه رژيم ايران، در صورتيكه اين رژيم به توليد برنامه مشكوك تسليحات اتمى ادامه دهد، موافق هستند.