دوشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۹

رئيسجمهور برگزيده مقاومت از همبستگى و قيام كارگران، معلمان، دانشجويان و همه جوانان بپاخاسته تقدير كرد

رئيسجمهور برگزيده مقاومت از همبستگى و قيام كارگران، معلمان، دانشجويان و همه جوانان بپاخاسته تقدير كرد

مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران

با تقدير از همبستگى و قيام كارگران، معلمان، دانشجويان و همه جوانان بپاخاسته و اشرفنشان ايران كه در روز جهانى كارگر عليه ديكتاتورى آخوندى بپاخاستند.

شعلههاى قيام و تظاهرات و اعتراضات ضدحكومتى با «شعارهاى مرگ به خامنهاى – مرگ برديكتاتور»، تمهيدات سركربگرانه حكومت آخوندى را براى ممانعت از هرگونه تظاهرات در روز جهانى كارگر را درهم شكست و فرياد آزادىخواهى وايستادگى كارگران و زحمتكشان ايران براى احقاق حقوق به يغمارفتهشان، در نقاط مختلف تهران بزرگ و در ديگر شهرهاى ميهن طنين افكند.

ديكتاتورى هراسان آخوندها در سلسله اقدام‌هاى فشرده خود براى پيشگيرى يا مقابله با خيزشهاى اعتراضى روزجهانى كارگر، بيشترين تمهيدات و طرحها و حداكثر نيروى سركوبگر خود را به ميدان آورده بود.
براى تشديد كنترل و خفه كردن هرگونه صداى اعتراض، حكومت آخوندى بساط تظاهرات فرمايشى و نمايشى سالانهاش درخيابانها را به كلى برچيده بود. درعوض، تنها در تهران دست كم پانزدههزار مأمور از نيروى انتظامى، يگانهاى ضدشورش، نيروهاى بسيج سپاه ضدمحمد و سازمان بسيج و مزدوران لباس شخصى و اطلاعاتى را بهكار گرفت.

اما تظاهرات و طنين شعارهاى قيام سراسرى در روزجهانى كارگر، هم در نقاط مختلف تهران و هم درديگر شهرهاى ايران، بارديگرنشان داد كه نه سركوب وحشيانه ولىفقيه ارتجاع و باند غالب حكومت و نه نغمههاى سازش و تسليم طلبى، هرگز نمىتواند اوضاع را به گذشته برگرداند و طلسم درهم شكسته ولايت منفور و چپاولگر را ترميم كند.

كارگران و زحمتكشان بهپاخاسته ايران، باخروش «هرروز روزكارگره ـ خامنهاى ستمگره» نشان دادند كه مردم ايران به ويژه محرومان و ستمديدگان براى به زيركشيدن رژيم جبار و چپاولگر ولايتفقيه عزم جزم دارند و تا نيل به آزادى و حاكميت مردم، از پا نمىنشينند. جامعه ايران با تمام اقشار و طبقات خود درجبهه فراگير همبستگى ملى براى به زيركشيدن استبداد خونريز مذهبى قيام كرده است.