یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

خانم مريم رجوى، شوراى امنيت را به اعمال تحريمهاى همه جانبه فراخواند

خانم مريم رجوى، شوراى امنيت را به اعمال تحريمهاى همه جانبه فراخواند و گفت مذاكره، ملايان را از توليد بمب اتمى باز نمىدارد

مريم رجوى ،رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوى ،رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، درباره پاسخ منفى رژيم آخوندى به پيشنهاد آژانس بينالمللى انرژى اتمى مبنى بر خارج كردن اورانيوم غنى شده از ايران، گفت اين پاسخ كاملأ قابل پيشبينى بود و هم‌چنانكه مقاومت ايران پيش از اين بارها اعلام كرده است، خامنهاى و پاسدار احمدىنژاد، در محاصره نارضايتى فزاينده اجتماعى و قيام گسترده مردمى و ناتوان از غلبه بر بحرانها و شقه و شكاف درونى، دستيابى به بمب اتمى را عامل نجات و بقاى حاكميت منحوس خود مىدانند و از پروژههاى اتمى دست بر نمىدارند. دست برداشتن از اين پروژهها روند فروپاشى و سرنگونى اين رژيم را تسريع مىكند.
خانم رجوى افزود: تحولات روزهاى اخير براى هيچ‌كس ترديدى باقى نگذاشته است كه تنها هدف رژيم از پروژه‌هاى هستهيى، دستيابى به سلاح اتمى است و استفاده صلحآميز و صنعتى و پزشكى بهانه است. وى شوراى امنيت ملل متحد را به اعمال تحريمهاى همه جانبه نفتى و تسليحاتى و تكنولوژيك و ديپلوماتيك فراخواند و گفت اين تحريمها اولين قدم ضرورى براى جلوگيرى از مسلح شدن تروريستهاى حاكم بر ايران به خطرناكترين سلاح ممكن است.
دل بستن به مذاكره با اين رژيم، بعد از اينكه بيش از دو دهه پروژههاى اتمى خود را پنهان كرده و جامعه جهانى را فريب داده است، جزئى از سياست انزجار آور مماشات است كه تروريستهاى حاكم بر ايران را به بمب اتمى، و منطقه و جهان را به پرتگاه جنگ و بحران نزديك كرده است. به انتظار پاسخ كتبى ملايان نشستن، در جستجوى سراب دويدن است.
مذاكره براى رژيمى كه تاكنون پاسخ سركوب وحشيانه و نقض سيستماتيك حقوقبشر و صدور تروريسم و پروژههاى غيرقانونى اتمى را با امتياز و جايزه از جامعه جهانى دريافت كرده است، تنها وسيلهيى براى خريدن زمان و تكميل پروژه توليد بمب اتمى است.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
9آبان1388 (31اكتبر2009)