چهارشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۸

مك كين: زمانى كه رژيم ايران سرنگون شود، غافلگير خواهيم شد

مك كين: زمانى كه رژيم ايران سرنگون شود، غافلگير خواهيم شد

مك كين
مك كين

سناتور مك كين كانديداى سابق رياست جمهورى آمريكا گفت: زمانى كه ندا درخون خود درخيابانهاى تهران غلطيد و در سراسر جهان وى را ديدند، آن صحنه آغاز پايان رژيم ايران بود، نمىدانم چه زمانى اتفاق خواهد افتاد، زمانى كه ديوار برلين فروريخت من غافلگير شدم، احتمالاً زمانى كه رژيم ايران هم سرنگون شود من غافلگير خواهم شد، اما بايد در كنار آنها باشيم و در جهت درست تاريخ قرار بگيريم.
وى رژيم ايران را حامى تروريسم در منطقه دانست و گفت: اين كاملاًًًروشن است كه آنها از سازمانهاى تروريستى حمايت مىكنند، خواه در جنوب لبنان باشد خواه در عراق و حتى در افغانستان، بنابر اين فكر مىكنم ما نيازمنديم دريك نقطهاى مرزمان را بكشيم.