سه‌شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۸

گزارش دبيركل مللمتحد به شوراى امنيت: يونامى مانيتورينگ وضعيت انسانى در كمپ اشرف را برعهده گرفته است

گزارش دبيركل مللمتحد به شوراى امنيت: يونامى مانيتورينگ وضعيت انسانى در كمپ اشرف را برعهده گرفته است

گزارش دبيركل ملل متحد در مورد شهر اشرف

دبيركل سازمان مللمتحد در گزارش سالانه خود به شوراى امنيت براساس پاراگراف ششم قطعنامه 1883شوراى امنيت مللمتحد مصوب سال2009 در مورد وضعيت در كمپ اشرف اعلام كرد: پس از آزادى 36تن بازداشت شدگان اشرف مقامهاى دولت عراق براى بستن اين كمپ فراخوان دادند اما آنها مكرراً به هيأت مللمتحد در عراق تضمين دادند با ساكنان اشرف براساس قانون بينالمللى انساندوستانه و اصل رفولمان رفتار خواهند نمود.

دبيركل مللمتحد در گزارش خود هم‌چنين اعلام كرد بنابر درخواستهاى مكرر با حمايت از طرف دفتر كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل يونامى وضعيت انسانى در كمپ را بهعنوان بخشى از يك تلاش براى يافتن راهحلهاى ممكن شامل طرفهاى مختلف ذينفع برعهده گرفته است.

بند 49گزارش دبيركل سازمان مللمتحد به شوراى امنيت پس از تصويب و انتشار بهعنوان سند رسمى مللمتحد
در مورد وضعيت در كمپ اشرف
تنش در 28 و 29ژوئيه بين نيروهاى امنيتى عراق و ساكنان كمپ كه به سازمان مجاهدين خلق ايران تعلق دارند بالا گرفت. زمانى كه نيروهاى امنيتى عراق وارد كمپ شدند تا يك ايستگاه پليس در داخل محدوده آن ايجاد كنند سازمان مجاهدين خلق ايران قوياً مخالفت كرد و رويارويى بعدى منجر به يازده نفر كشته و حدود دويست نفر مجروح از ساكنان اشرف گرديد. نيروهاى عراقى سپس 36تن از ساكنان دستگير و بازداشت كردند كه بعد آنها به يك اعتصاب غذا همراه با 136تن ديگر از ساكنان دست زدند.

در هفتم اكتبر افراد بازداشتى آزاد شدند و بعد از اين كه پذيرفتند در صورتى كه احضار شوند در مقابل دادگاه عراقى حضور پيدا كنند و اگر امكان آن فراهم شود در يك كشور سوم اقامت گزينند، به اشرف بازگشتند.

متعاقباً مقامهاى دولت عراق براى بستن اين كمپ فراخوان دادند اما مكرراً به يونامى در مورد تعهدهايشان براى رفتار با ساكنان بر اساس قانون بينالمللى انساندوستانه و اصل نانرفولمان تضمين دادند. بنابر درخواستهاى مكرر با حمايت از طرف دفتر كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل يونامى مانيتورينگ وضعيت انسانى در كمپ را بهعنوان بخشى از يك تلاش براى يافتن راهحلهاى ممكن شامل طرفهاى مختلف ذينفع برعهده گرفته است.

گزارش دبيركل مللمتحد به شوراى امنيت كه براساس پاراگراف ششم قطعنامه 1883 شوراى امنيت مللمتحد درباره عراق تنظيم شده است بالاترين سند رسمى بينالمللى مورد توافق شوراى امنيت مللمتحد مىباشد كه آمريكا، روسيه، چين، انگليس و فرانسه اعضاى دائمى آن هستند. طبق اين گزارش دولت عراق مكرراً متعهد شده و تضمين داده است كه با اشرفيان طبق قانون انسان دوستانه بينالمللى آى. اچ. ال و اصل نانرفولمان رفتار كند. اين نخستين بار است كه دولت عراق به حقوق بينالمللى انساندوستانه و اجراى آن درباره ساكنان اشرف ملتزم و آن را تضمين مىكند. در گزارش دبيركل اشرف طبق قطعنامه 1883 شوراى امنيت در چارچوب مأموريت مللمتحد در عراق قرار گرفته است و تيم نظارت مللمتحد در اشرف در بالاترين مرجع جهانى رسميت پيدا مىكند.
هيأت مللمتحد در عراق برعهده گرفته است كه تلاش كند راهحل مورد قبول طرفهاى مختلف از جمله مجاهدين را جستجو كند.