سه‌شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۸

گسترش حرکتهای کارگری از چالشهای پیش روی دولت پاسداران


گسترش حرکتهای کارگری از چالشهای پیش روی دولت پاسداران

زینت میرهاشمی

رئیس دولت پاسداران، در کنفرانس خبری خود سیاستهای ضد کارگری خود را آشکار کرد. احمدی نژاد که با اعمال نفوذ سپاه و بسیج به سمت گماشته ولی فقیه برای بار دوم منصوب شد، در خوش خدمتی به سرمایه داران حتا شعارهای فریبکارانه اش در مورد فقر را که در دوران رقابت انتخاباتی اش داده بود پس گرفت و بر سیاستهای دولتش بر شدت بخشیدن به بحران اقتصادی تاکید ورزید.

داده های آماری و پیش بینیهای کارشناسان اقتصادی، وضعیت اقتصادی را در سالهای آینده بحرانی و فاجعه بار خوانده اند. برخی سالهای آینده را سالهای مرگ واحدهای تولیدی در شکل وسیع پیش بینی کرده اند. احمدی نژاد همان طور که مردمی به پا خواسته را «خس و خاشاک» نامید، بحران اقتصادی را قبول نکرده و رقم بالای بیکاری را «عددی» ندانست.

احمدی نژاد در پاسخ سوال خبرنگاری در مورد رابطه شعارهای دولت وی در چهار سال گذشته، حط فقر 850 هزار تومانی و حداقل حقوق 263 هزار تومانی کارگران و بیکار شدن 200 هزار نفر در سال 87، گفت شرایط اقتصادی خوب است و میزان بیکاری اعلام شده در رسانه ها غیر واقعی است. احمدی نژاد گفت:«این که 200 هزار نفر بیکار شوند عدد بزرگی نیست و از تحولات طبیعی بازار کار است.»

وی رشد بیکاری آن هم در ابعادی فاجعه بار را، امری طبیعی دانسته و گفت که «همواره عده ای بیکار می شوند و عده ای هم به سر کار می روند.»

طی دو ماه گذشته همزمان با قیامهای خیابانی، اعتراضهای کارگری جریان داشته است. حرکتهای رو به رشد کارگری با توجه به وخیم شدن وضعیت معاشی انان از چالشهای پیش روی دولت پاسدار احمدی نژاد خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سال 88 را سال بحرانهای کارگری نامیده است. (ایلنا 14 شهریور)