سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

وضعيت وخيم 36گروگان مجاهد در پايان هفتمين هفته اعتصاب غذا و توطئه رژيم آخوندى براى ادامه اسارت آنها

وضعيت وخيم 36گروگان مجاهد در پايان هفتمين هفته اعتصاب غذا و توطئه رژيم آخوندى براى ادامه اسارت آنها
36گروگان مجاهد در پايان هفتمين هفته اعتصاب غذا در وضعيت وخيمى بهسر مىبرند و برخى از آنان در آستانه ورود به وضعيت برگشت ناپذير هستند. همه آنها از ضعف و بيحالى شديد، اختلال در سيستم گوارش و بينايى و شنوايى رنج مىبرند. آنان با بدنهاى رنجور و مجروح، سه هفته پس از صدور حكم آزادىشان از سوى دادگاه شهر خالص، هم‌چنان در اسارت نيروهاى عراقى بهسر مىبرند،
حبيب غراب، بهخاطر شكنجه و ضربات وارده به هنگام دستگيرى از تورم ساق پا رنج مىبرد و دچار ضايعات عروقى شده است. وى به فوريت بايد توسط پزشكان متخصص موردمعاينه و معالجه قرار گيرد. محمدرضا هوشمند بهخاطر وضعيت بحرانى ناشى از حمله آسم، به بيمارستان خالص منتقل شده و زير چادر اكسيژن بهسر مىبرد.
مهدى زارع كه از التهاب عصب بينايى رنج مىبرد تاكنون توسط هيچ پزشك متخصصى ويزيت نشده و در آستانه از دست دادن كامل بينايى قرار دارد.
عزيز غلامى از مشكل كم كارى تيروييد هم رنج مىبرد و داروى مورد نياز خود را كه مصرف آن برايش حياتى است، ندارد.
ابراهيم كمارى، جليل غلام زاده و همايون ديهيم نيز بهخاطر دردهاى شديد ناحيه جلوى قلب بهصورت اورژانس به بيمارستان خالص منتقل شدهاند. ابراهيم كمارى نيازمند مراقبتهاى ويژه پزشكى است.
روز گذشته مقامهاى دادگاه خالص از اجراى حكم آزادى گروگانها، بهخاطر دخالتهاى سياسى، ابراز عجز نموده و تأكيد كردند كه اتهام مضحك ورود و حضور غيرقانونى مربوط به 25سال پيش ،آشكارا يك دستاويز براى نگهداشتن گروگانها در اسارت است.
مقاومت ايران از اين پيشتر افشا كرده بود كه سفارت رژيم آخوندى در بغداد، به دنبال سفر وزير خارجه رژيم به عراق ، با دخالت وقيحانه در قضاييه اين كشور، مانع اجراى حكم آزادى گروگانها شده است. بهانه تراشى حول ورود و حضور غيرقانونى به عراق ساخته و پرداخته نيروى تروريستى قدس و مأموران اطلاعات آخوندى است كه سرنخ قضايا را به دست دارند. بر همگان روشن است كه نگهدارى اين 36نفر، صرفا تن دادن به خواست ضدانسانى رژيم آخوندى است، كه برقتل آنان اصرار دارد.
درچهلونهمين روز اعتصاب غذاى 36گروگان مجاهد، مقاومت ايران بار ديگر دولت آمريكا، سفارت آمريكا در بغداد ،نيروى چند مليتى در عراق، دبيركل ملل متحد، شوراى امنيت و كميسر عالى حقوقبشر و همه سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر را به اقدام فورى براى نجات جان آنها فرا مىخواند. سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهى نيروهاى آمريكايى بايد به تعهدهاى خود در قبال افراد حفاظت شده طبق موافقتنامهيى كه با يكايك ساكنان اشرف، از جمله اين 36تن امضا كردهاند، پايبند باشند.
مقاومت ايران به دولت عراق هشدار مىدهد كه به گروگان گرفتن و ضرب و جرح افراد حفاظت شده و ممانعت از آزادى آنها بر خلاف حكم دادگاه، جنايت عليه بشريت محسوب مىشود و در محاكم بينالمللى مورد پيگرد قرار مىگيرد.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
23شهريور1388 (14سپتامبر2009)