شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۰

قباحت در دجالیت برای بت سازی: {خامنه ای در بدو تولد گفت: یا علی...}!!!؟؟؟

قباحت در دجالیت برای بت سازی: {خامنه ای در بدو تولد گفت: یا علی...}!!!؟؟؟
به این ویدیوی کوتاه گوش کنید! آخوند سعیدی امام جمعۀ قم و تولیت حرم حضرت معصومه برای بت سازی به چه اراجیفی متوسل میشود؟!
عدم مقبولیت "آیت الله یک شبه" در بین حوزه های جهل و جنایت و مراجع دینی بدلایل مختلف باعث این شده که برای جلوگیری از ریزش بیشتر روحانیون دولتی و نیروهای سپاه و بسیج تمامی امکانات را بکار بگیرند و بر سر هر منبری "روضۀ قدوسیت برای آخوند خامنه ای سر بدهند"!!!؟؟؟. این مطلب در این ویدیو دنیایی را بر آشفت و به گفتۀ امام علی که: {هم چون بوزینه گان بر منبر پیامبر بالا میروند و... پوستین میش را وارونه میپوشند...}"، هر مجلسی را برای درست کردن پایگاه و مقبولیت برای این آخوند بکار میگیرند و هم چون "گوبلز دروغهایی می بافند که نهایتی بر آن نیست و اذهان جامعه را مغشوش مینمایند"!
مطمئنآ این نوع اراجیف از این پس بیشتر خواهد شد و از آنجا که سفرهای پی در پی این آخوند به قم در سال 89 برای کسب نظر مثبت در "رهبریش"از مراجع دینی که به لحاظ سطح علوم دینی بالاتر از وی میباشند به نتیجه نرسیده، نشانگر افصال وسیع و جامع در این آخوند و "بیت رهبری" میباشد.
آخوند جماعت با افکار بغایت ارتجاعیش و تجارب 1400 سالۀ دروس حوزوی، بر اوهام مردم سوار میشود و با یک موعظه "حرام را حلال و حلال را حرام مینماید"!. تجاربمان در طول 32 حکومت این سفله گان بر مردممان گواه این است که چه طور "انقلابیون و مجاهدین واقعی" را "منافق، مرتد، ملحد، کافر و..." قلمداد کردند و با تشویش اذهان عمومی به قتل عام آنها نشستند! و بهوش که اینگونه اراجیف "زمینه ساز قلع و قمع جدیدی از مجاهدین، فدایی ها، انقلابیون ملی و لائیک و روحانیون مخالف رهبر و...." در پیش دارد و برای این زمینه چینی مینمایند!...
باید دید که شرایط حاکم بر گفتن اینگونه اراجیف چیست؟!، دیدیم که بخشی از بدنۀ خود رژیم "موسوی و کروبی" را با چه اوضاعی از صحنه خارج کردند که اقوام آنها نیز از سرنوشت واقعی آنها مدتهاست که بی خبرند.! و بلندگوهای رژیم در مقابل اعتراضات بین المللی از سرنوشت آنها میگیویند: {"شاید آنها (موسوی و کروبی) به خواستۀ خودشان در خانه اشان نیستند؟!}." پس وای به "مجاهدین خلق، فدایی خلق، نیروهای ملی، و لائیک در جبهۀ براندازی!!! که چه سودایی برایشان در سر میپرورانند.! دسته دستۀ اعدام "مجاهدین گروگان" در زندان در طول سال گذشته را هشداری برای "تابستان 67تی دیگر" برای تصفیۀ این انقلابیون در داخل و خارج خواهد بود.
پیروزی از آن خلقهاست و ارتجاع در روشنایی آگاهانۀ خلق محو و نابود خواهد شد. پس در آگاه کردن مردم بکوشیم.
پیروز باشید.
ایران زمین.