جمعه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۰

بیاد 36 ستارۀ تابان، شهدای 19 فروردین اشرف.

بیاد 36 ستارۀ تابان، شهدای 19 فروردین اشرف.
در سحرگاه 19 فروردین 90 نفربرهای زرهی، بولدوزرها، نفربرهای "هاموی" و سربازان تا دندان مسلح "مالکی پادوی رژیم پلید ملا، پاسداری" حاکم بر ایران از ضلع شمالی اشرف به اشرف هجوم آوردند. مجاهدین بی سلاح آماج تیرهای مستقیم مزدوران مالکی واقع شدند. تمامی لحظات هجوم و نبرد نا برابر فیلمبرداری شده و موجود است. تقاضای کمک مجاهدین اشرف از مجامع بین المللی و حقوق بشری و رهبران کشورهای مترقی برای توقف این تهاجم جنایتکارانه به جایی نرسید و از آنجا که این تهاجم با تآیید دولت آمریکا انجام گرفته و درست در زمانیکه با حضور آقای "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا از عراق صورت گرفته بود و استمداد مجاهدین اشرف از نیروهای آمریکایی به جایی نرسید و آقای "گیتس" با شنیدن این خبر در کمال بی شرمی از "مزدور نوری مالکی تقاضای خویشتنداری مینماید"!؟ عجبا!؟ انگار که نیروهای مزدور مالکی "مورد تهاجم واقع شده اند نه مجاهدین خلع سلاح شده"!...

بلند گوهای استعمار از "آیت الله بی بی سی، رادیو آمریکا و رژیم پلید ملا، پاسداری"و... تمامی تقصیر ها را به گردن رهبری مجاهدین" انداختند و تا میتوانستند "عقده های چرکین و ماهیت ضد بشری خود را نمایان ساختند"!.
نتیجۀ این هجوم 36 شهید و حدود 300 مجروح بود. مزدور مالکی و نیروهای آمریکایی موحود در منطقه نیز با محاصرۀ پزشکی اشرف سعی در تمام کش کردن مجاهدین زخمی دارند و همانگونه که در اخبار مجاهدین منعکس شده تعدادی از این شهدا، مجاهدین مجروح بودند که بدلیل عدم رسیدگی به موقع پزشکی به شهادت رسیدند، از جمله 3 شهیدی که به اسارت رژیم مالکی در آمده بودند از این جمله میباشند.

باید که "مالکی" این قاتل مجاهدین بی سلاح به جرم جنایت علیه بشریت به محاکمه کشیده شود تا عبرت تاریخ گردد که "ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست"!.با آرزوی صبر  برای رهبری سازمان  مجاهدین خلق ایران "آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی" و وابستگان شهدا و تمامی مجاهدین خلق ایران.
پیروزی از آن خلقهاست. مجاهدین پیروزند چون بر حقند. همانگونه که سردار شهید خلق "موسی خیابانی گفته است :مجاهد خلق را میتوان کشت، مثله کرد و... ولی مجاهدین را نمیتوان از بین برد".
پیروز باشید.
م طحانی.