سه‌شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۶

در جنگ صد برابر بر علیه رژیم آخوندیِ پاسداری به کمک دانشجویان و مبارزان و مجاهدان دلیر میهنمان در مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب بشتابیمخواهرِ, برادرِ, دوستانِ, رفقای گرامی,

برای نجات از دست این رژیم پلید, نجات از ظلم و جور حکومت آخوندیِ پاسداری این رژیم پلید؛ برای ادامهُ جنگ صد برابر و برای جارو نمودن ریش و ریشهُ این رژیم رو به صقوط به کمک دانشجویانِ، مبارزان, مجاهدان, وجان بر کفان حاظر در صحنهُ جنگ رو در رو در طول سه روز نبردی مستمر و بنیان کن در دانشگاه تهران و میدان انقلابُ, به کمک این دلیرلان جان بر کف بپاخیزید, فرصت ها طلایی هستند, حاشا که این طلاهای نایاب را از دست ندهیم؛ حاشا که برای جارو کردن ادامه دهندگان این رژیم رو به صقوط و برقراری ایرانی آزاد, آباد, سرزمین شیر و خورشیدمان, سرزمین کاوه و رستم و گیل, سرزمین درفش کاویانی, سرزمین گل و نور و خورشید, و سرزندگی, سرزمین هرچه باید و نباید, به پیش, با تمام قوا به کمک این دلیر زنان ومردان بشتابیم.. ریش و ریشهُ این خمینی صفتان, دیو صیرت, پاسداران ظلمت و تباهی, بسیجیان بریده و فرتوت, را از این کشور شیر و خورشید نشان بشوییم و چهرهُ میهنمان را آلاله گون وگل سا بر آیندگانمان عرضه نماییم.عکسهای این شیرزنان و کوهمردان در صحنهُ جنگ صدبرابر با رژیم آخوندی پاسداری حاکم ضمیمه میباشد.پیروزی ما در گرو همبستگی ملی و میهنی تمامی نیروها و گروهها و احزاب و دسته بندیهای سیاسی, اجتماعی موجود در میهن خونبارمان میباشد, اتحاد عمل امروز ما ها ضامن تداوم جنگ صد برابر با این رژیم پلید, و حتمیت پیروزیمان در این نبرد سی ساله و برقراری ایرانی آزاد و آباد و دمکراتیک و سکولار میباشد..پیش به سوی اتحاد عمل در جنگ صد برابر نهایی برای برچیدن ریشه های این رژیم پلید آخوندی پاسداری, بسیجی حاکم بر میهنمان.پیروزی شما پیروزی ماست! ما همه یکی هستیم, من و تو باید که در این لحظهُ سرنوشت ساز ما شویم..برای پیروزی نهایی به پیش به سوی دانشگاه تهران, و میدان انقلاب...., خیابان کارگر, و سرتاسر تهران بزرگ..........


.ایران زمین
محمد طحا نی