چهارشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۶

پیام شکوهمند برای سرنگونی نزدیک رژیم ضد بشری خمینی که تک تک ساعت شمار آن به شماره افتاده است را گوش نمایید.


khahar barather, dostan grami!
in music file power man baraye bardashtan rejim zad bashary komani az sar mardom IRAN ZAMIN V BARGHARARY JOMHORY DEMOKRATIK ESLAMI IRAN DAR AYENDEEE NAZ DIK MIBASHED!!!??
TAVAN V GHODRAT MUSIC DAR SARNEGONIYE REJIM ZAD BASHARY KOMANI EJAZ AVAR VE GHOROR BAR ANGHIZ ASHAT!!?? MOGHOEED NA!!?? HARF MARA BAVAR NEMIKONID??!! FAGHAT BARAYE 1 MAH MOTAVALI IN VIDEO MUSIC RA KA ASLY TARIN POWER V GHAVAM V GHODRAT MAN DAR SARNEGHONI REJIM ZAD BASHARY KOMANI HAST RA BAIN MARDOM IRANZAMAIN PAKHSH NEMAEED VE EEJAZV GHODRATVE TADAVOME JANGH SAD BARABAR BA REJIM ZAD BASHARY KOMANIY RA AZEMAYESH NEMAYYEDD??!! LOTFAN IN VIDEO RA BE SAR TA SAR DONYA ERSAL NEMAYEED VE AZ IRANIAN AZADEH V SHARIF BEKHAHID KE DAR PHAKSH AN HAM KARI NEMAYAND??!! MAZMON VE MOHTAVAYEE ENGHLABI IB VIDEO JANGH SAD BARABAR BA AKHOND VE PASDAR VE KOMITECHE VE BASEJHE MIBASHED??!! GHODRAT ANRA VAGHTI KE DAR HAR KHANE PHAKSH SHOD MITAVANID AZEMAYESH NEMAYEED??!! SAR TA SAR DONYA TAMAM MALAM DONYA KE AZ REJIM ZAD BASHARI KOMANI BIZARAND BA TAVAN VE GHODRAT MUSIC IMMAN VE BAVAR DARAND VE AZ SHOMA HAMAYAT HAME JANEBE BEAMAL MIAVARAND??!! FORSAT TALAYEEAST AZ DAST NADAHID??!!

خواهر برادر! دوستان گرامی
موزیک و نقش اعجز آور آن در جنگ صد برابر برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی پاسداری قابل ستایش و فدر دانی بسیار میباشد. این ویدیو قدرت اغجاز آور و توان بسیج سرتاسر دنیا برای سر نگون کردن این رژیم پلید و شیطانی میباشد!! اگر باورم نمینمایید فقط برای یک ماخ بطور مستمر آنرا به تمامی ایرانیان در سر تاسر دنیا عرضه و تقاضا نمایید که آنها هم آنرا به سایر ایرانیان عرضه و سفارش نمایند!! توان بسیج نیرو از سرتاسر ئنیا از هر نژاد و تیره ای اعجاز آور میباشد فقط تا آنجا که میتوانید در این مدت آنرا پخش و تبلیغ نمایید . اعجاز و نیرو و توان بسیج جهانی برای سرنگونی این رژیم پلید پاسداری آخوندی تماشا نمایید!!!! زمان طلایی است و عقربه های ساعت برای سرنگونی این رژیم پلید آخوندی پاسداری به شمارش معکوس افتاده است!! این لحظات طلایی را غنیمت شمرده و از دست ندهید!! با تمام قوا و نیروی موجود در ذره ذرهُ وجودتان به برانگیختن این قیام ملی و مردمی و جهانی همت به خرج داده و با توانی هزار برابر پیش به سوی جارو نمودن این رژیم پلید و خونآشام بپاخیزید. با هزاران درود آتشین و گرم انقلابی برای همآهنگی این قیام بینالمللی بر علیه این رژیم پلید آخوندی پاسداری به پیش
برای دیدن ویدیوی سرندر از خوانندهُ زن خانم لاسگو از کشور بلژیک لطفاُ اینجا کلیک نمایید و یا به لینک زیر رفته و روی آن کلیک نمایید