یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
یادداشت هفته.


آتش افروزیهای رژیم ضد بشری در سر تا سر جهان زبان زد خاص و عام گشته است. جاییِ و سر زمینی در د نیا نیست که با معرکه گردانی این رژیم پلید و ضد بشری به آتش ترور و وحشت آلوده نگشته باشد!!. سفر امروز جورج بوش به ابوظبی و سخنانش در رابطه با نیاز جهانی برای مقابله با افراطی گریهای تروریستی این رژیم پاسداریِ آخوندی در کل جهان قابل تأمل و نگرشی جدید میباشد. با توجه به اینکه بوش سردمدار امپریالیسم میباشد. اما این نکته که این آمریکا و رهبران آن هستند که در سطح جهانی حرف اول را میزنند و پیگیر به دنبال بر کندن ریشهُ صدور تروریسم جهانی از طرف رژیم پلید آخوندیِ پاسداری حاکم بر ایران میباشد هستند. نیاز برای بر کندن ریشهُ این رژیم ضد خلقی برای نیروهای انقلابی ضروری و غیر قابل اغماض میباشد. هیچ حکومتی در جهان امروزی ما به اندازهُ این رژیم پلید باعث ضرر و زیان برای مردم اسیرمان نگشته است. جنگ و ترورٍ جنایت تجاوز به جان و مال و ناموس مردم دربندمان در طول سی سال حاکمیت ننگینش دیگر جان را به لب مردم رسانده است و این خلق محروممان است که برای رهایی خود به هر دری میزند، و به هر جا برای رهایی خود تکیه میکند. همسویی خواسته های بر حق مردممان با خواستهُ براندازی این رژیم پلید توسط رهبران آمریکا باعث گشودن دریچهُ جدیدی برای برچیدن بساط این رژیم پلید از سرزمین شیر و خورشیدمان میباشد. تضاد بین خلق و امپیریالیسم را میتوان در پی سرنگونی این رژیم خون و جنون و ترور در آینده ای نزدیک با کمک خلق محروممان رفع نمود و در این زمینه هیچ شک و تردیدی بر پیروزی خلق مان بر امپریالیسم نیست. با اراده ای پولادین باید که از تمامی اهرمهای موجود در برداشتن این رژیم پلید آخوندی پاسداری بکار بگیریم و فرصتهای بدست آمده را با دگم و تنگ نظری سیاسی از دست ندهیم. فرصتها بسیار نادرند و غیر قابل تکرار. تجارب انقلابات ملا خور و شاه خور شده را داریم و باید که هوشیار و بیدار باشیم و از قافله عقب نمانیم. یک قرن تجربه از بن بست بودن انقلابات گذ شته را داریم و این تجارب برایمان برای رسیدن به پیروزی نهایی کافیست. هوشیار که دیگر بار به دام اهریمنان نشسته در کمین مان در مسیر رسیدن به پیروزی نهایی بر دژخیمان حاکم بر میهنمان نیافتیم. نتایجی که بر سر کشورهای همسایه مانٍ افغانستان و عراق آمده است را باید بعنوان نمونه های تاریخی حاکمیت های ارتجاعی استعماری مد نظر قرار داده و به هوش و بگوش در کمین تسلط بر لحظه های نایاب برای سرنگونی این رژیم پلید پاسداریٍ آخوندی حاکم بر میهنمان باشیم. فرصتها طلایی هستند و غیر قابل تکرار. حاشا که خواب غقلت مارا درنبرد. با چشمانی باز ایمانی استوارٍ اراده ای پولادین و عزمی استوار پیش به سوی درو کردن این رژیم پلید آخوندی پاسداری حاکم بر میهنمان. آن روز دیر نیست.


محمد طحانی


ایران زمینMo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/
http://mu.tahani.googlepages.com/