چهارشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۸

پيام لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين انگلستان ، به مجاهدان شهر اشرف

لرد رابين كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين انگلستان، آزادى 36 قهرمان اشرفى را تبريك گفت

لرد رابين كوربت آزادى قهرمانان  اشرف را تبريك  ميگويد
لرد رابين كوربت آزادى قهرمانان اشرف را تبريك ميگويد

پيام لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين انگلستان
، به مجاهدان شهر اشرف
سلام بر اشرف،
من و همكارانم در پارلمان انگلستان، بهخاطر بازگشت 36 برادرشما به كمپ اشرف پس از 70روز بازداشت غيرقانونى، به شما تبريك مىگوييم.
شجاعت اين 36تن و اعتصاب غذا كنندگان در كمپ اشرف و در سراسر جهان، رژيم ايران را در تلاشهايش براى نابود كردن آمال دموكراتيك مردم ايران به سختى شكست داد.
چنانچه در سراسر اين سال ديدهايم تا زمانى كه اشرف در برابر ملاها قدرتمند و سرسخت باقى مىماند، مردم ايران نيز هم‌چنان ايستادگى مىكنند.
عدالت بر بيرحمى و وحشيگرى در عراق پيروز شد و با اين پيروزى يك قدم استوار و مهم ديگر در مسير دمكراسى و آزادى براى مردم ايران برداشته شده است.
ما در پارلمان بريتانيا افتخار مىكنيم كه در هر قدم اين راه در كنار شما مىايستيم و مىدانم كه ما دست دردست هم به پيروزى خواهيم رسيد.
يكبار ديگر به عزم جزم و شجاعت شما درود مىفرستم و آفرين مىگويم.
اين اولين پيروزى از سلسله پيروزهاى بعدى است. ايران آزاد خواهد شد.