شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۸

بيانيه بينالمللى در اروپا، آمريكا و استراليا

فراخوان بين‌المللى به رئيسجمهور آمريكا براى آزادى 36 مخالف ايرانى كه در گروگان نيروهاى عراقى در آستانه مرگ قرار دارند

فراخوان بين‌المللى به باراك اوباما براي نجات جان 36 گروگان اشرف
فراخوان بين‌المللى به باراك اوباما براي نجات جان 36 گروگان اشرف

لرد رابين كوربت
لرد رابين كوربت

آلخو ويدال كوادراس
آلخو ويدال كوادراس

بيانيه بينالمللى در اروپا، آمريكا و استراليا از سوى:

-دو هزار نماينده پارلمان در اروپا و آمريكاى شمالى در كميته بينالمللى درجستجوى عدالت به رياست دكترآلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا،
-كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين بريتانيا به رياست لرد رابين كوربت با حمايت اكثريت مجلس عوام و 200عضو مجلس اعيان انگلستان ،
ـ كميته فرانسوى ايران دموكراتيك، سناتور ژان پير ميشل
ـ كميته پارلمانى ايتاليا براى آزادى ايران، كارلو چيچولى، اليزابتا زامپاروتى
ـ كميته همبستگى آلمان براى آزادى ايران، هرمان جوزف شارف
ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، استيفن هيوز
ـ كميته پارلمانى سوئد براى آزادى ايران، كنت السون
ـ كميته پارلمانى بلژيك براى ايران دموكراتيك، سناتور درك كلاوس
ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان دانمارك، ينس كريستيان لوند
ـ كميته دوستان ايران آزاد در سوئد، لنارت فريدن
ـ كميته دوستان ايران آزاد در نروژ، لارش ريسه
ـ كميته دوستان ايران دموكراتيك در كانادا، ديويد كيلگور
ـ گروه هلندى دوستان ايران آزاد، هانك ديهان
ـ كميته پارلمانى لوگزامبورك براى ايران آزاد و دموكراتيك، ژان هاوس
ـ كميته سوئيسى دفاع از اشرف، به رياست مشترك: نيلز دوداردل، فرانسين ژان كالم
ـ و كميته حاميان استراليايى دموكراسى در ايران

واشينگتن تايمز
جمعه دوم اكتبر2009 (دهم مهر1388
)

فراخوان بين‌المللى به رئيسجمهور اوباما
براى آزادى 36 مخالف ايرانى كه در گروگان نيروهاى عراقى در آستانه مرگ قرار دارند

قاضى عراق سه بار حكم آزادى گروگانها را صادر كرده است،
دولت عراق بهخاطر خوشآمد رژيم ايران حكم را اجرا نمىكند
با وحشت و ناباورى مطلع شديم روزگذشته نيروهاى سركوبگر عراقى به دستور نخستوزير عراق، در يك حمله وحشيانه، 36تن از ساكنان اشرف را كه از 28 ژوييه گذشته توسط نيروهاى عراقى به گروگان گرفته شدهاند، بهزور از زندان خالص به محل نامعلومى منتقل كردند.
بنابه گزارشها، ربوده شدگان در حاليكه از شدت ضربات بهحالت اغما افتاده بودند و بر روى زمين كشيده مىشدند به داخل خودروهاى پليس برده شدند.
اين اقدام درحالى است كه قاضى عراقى براى سومين بار در 27سپتامبر دستور آزادى آنان را صادر كرد. پيش از اين نيز در 23 اوت و 17سپتامبر قاضى دستور داده بود آنها را آزاد كنند. حكم سوم، از نظر قوانين عراق قطعى است و نگهداشتن آنها بعد از 17سپتامبر كاملاً غيرقانونى است. دادستان كل عراق آقاى غضنفر حمود روز 30سپتامبر به آسوشيتدپرس گفت: «آنها مىبايد تابحال آزاد شده باشند. ما دستورات را به تمامى ايستگاههاى پليس براى آزادى آنها در هركجا كه هستند صادر كردهايم».
از ابتدا نيز ، گروگانها كه «افراد حفاظت شده» هستند، خودسرانه و بهخاطر شانتاژ عليه ساكنان اشرف دستگير شدهاند.
آنها كه هيچ راهى براى دفاع از خود ندارند و وكلايشان هم اجازه سفر به عراق و ملاقات با آنها را ندارند، 66روز است دست به اعتصاب غذا زدهاند و هر لحظه ممكن است با مرگ مواجه شوند.
مسئوليت چنين فاجعهاى تماما به عهده دولت عراق و نخستوزير اين كشور است.
به اين ترتيب دولت عراق به هيچ‌يك از تضمينهاى مكتوبى كه به دولت آمريكا داده بود تا رفتارش با ساكنان اشرف در چارچوب قانون بينالملل و استانداردهاى بينالمللى باشد پاىبند نبوده است.
اين دولت براى خوشآمد رژيم ايران، ميثاقهاى بينالمللى، قانون و احكام قضاييه عراق را لگد مال مىكند.
اين، دليل مضاعفى بر ضرورت و فورىت استقرار تيم ناظر ملل متحد و تضمين حفاظت ساكنان اشرف توسط نيروهاى آمريكايى است.
اكنون در ماهيت ضد دموكراتيك بخش عمده حاكمان عراق ترديدى نيست، اما سكوت و بىعملى دولتهاى غربى به‌ويژه آمريكا شگفتانگيز است.
اين يك تراژدى غيرقابل قبول براى همه ماست. ما نمىتوانيم خودمان را در آن بىتقصير بدانيم و سرزنش نكنيم.
آمريكا ساكنان اشرف و از جمله اين 36 گروگان را خلع سلاح كرده است، با تكتك آنها توافق امضا كرده و متعهد شده است كه تا تعيين تكليف نهايى از آنها حفاظت كند. اما اكنون آنها در برابر خشونت بلادفاع رها مىشوند.
ما سازمان مجاهدين خلق ايران را به‌خوبى مىشناسيم. بسيارى از ما از اشرف ديدار كردهايم. ما تعهد آنان به دمكراسى را از نزديك تجربه كردهايم و اطمينان كامل داريم كه آنان بر آرمانهاى دموكراتيك شان پايدار مىمانند و بهاى آن را مىپردازند.
ما از تصور وقوع چنين فاجعهاى در كشورى كه براى آزادى آن هزاران نفر طى شش سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند نگران هستيم. به همين خاطر از دولت و رئيسجمهور آمريكا مى‌خواهيم به تعهدهايشان در برابر 36 گروگان پايبند بمانند. نبايد اجازه داد در اثر بىعدالتى و ستم در زندانهاى عراق جان بدهند.
اگر امروز در حضور 130هزار سرباز آمريكايى چنين جنايتى در عراق به وقوع بپيوندد، فردا كه اين نيروها عراق را ترك كنند، چه بر سر ملت عراق خواهد آمد؟
ما اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو آن، و همه پارلمانها و سازمانهاى غير دولتى را به حمايت از حقوق ساكنان اشرف و تلاش براى آزادى 36 گروگان فرا مىخوانيم.
حمايت از اشرف، حمايت از حقوقبشر و حكومت قانون و حمايت از ارزشهاى دموكراتيك است.

كميته بين‌المللى در جستجوى عدالت
آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا

امضا كنندگان:
1-كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين بريتانيا، لرد رابين كوربت
2ـ كميته فرانسوى ايران دموكراتيك، سناتور ژان پير ميشل
3ـ كميته پارلمانى ايتاليا براى آزادى ايران، كارلو چيچولى، اليزابتا زامپاروتى
4ـ كميته همبستگى آلمان براى آزادى ايران، هرمان جوزف شارف
5ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، استيفن هيوز
6ـ كميته پارلمانى سوئد براى آزادى ايران، كنت السون
7ـ كميته پارلمانى بلژيك براى ايران دموكراتيك، سناتور درك كلاوس
8ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان دانمارك، ينس كريستيان لوند
9ـ كميته دوستان ايران آزاد در سوئد، لنارت فريدن
10ـ كميته دوستان ايران آزاد در نروژ، لارش ريسه
11ـ كميته دوستان ايران دموكراتيك در كانادا، ديويد كيلگور
12ـ گروه هلندى دوستان ايران آزاد، هانك ديهان
13ـ كميته پارلمانى لوگزامبورك براى ايران آزاد و دموكراتيك، ژان هاوس
14ـ كميته سوئيسى دفاع از اشرف، به رياست مشترك: نيلز دوداردل، فرانسين ژان كالم
15ـ كميته حاميان استراليايى دموكراسى در ايران