چهارشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۸

حرکتهای اعتراضی دانشجویان، درگیری با بسیج سرکوبگر و پیشرفت امید به تغییر


حرکتهای اعتراضی دانشجویان، درگیری با بسیج سرکوبگر و پیشرفت امید به تغییر

زینت میرهاشمی

دیروز سه شنبه 21 مهر تجمع اعتراضی بیش از 2000 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مورد یورش نیروی بسیج قرار گرفت. نیروی سرکوبگر بسیج با گاز فلفل و اشک آور به دانشجویان یورش بردند و آنها را زخمی نمودند. با بازگشایی دانشگاهها، دانشجویان در شرایطی متحول تر از قبل وارد دور جدیدی از رویارویی با نیروهای بسیجی در دانشگاهها شده اند. نیروهای بسیج به عنوان اهرم سرکوب نظامی رژیم در دانشگاهها، با توجه به رویدادهای چند ماهه اخیر نقش آشکارتری در سرکوب دانشجویان به عهده گرفنه اند.

دستگیری، کشتار و تجاوز نتوانست دانشجویان را از حرکت باز دارد. تداوم و تعداد حرکتهای اعتراضی دانشجویان از زمان شروع سال تحصیلی جدید، نشان از تداوم جنبشی است که اگر هر روز قدرت خود را در خیابانها زیر سرنیزه دیکتاتوری نمی تواند نشان دهد اما در هر مکان و هر زمان با کوچکترین فرصت، نابودی نظام جمهوری اسلامی را با شعارها فریاد می زند.

مبارزه با پادگانی کردن دانشگاه و برچیدن بساط نیروی سرکوبگر بسیج از دانشگاهها، با تکیه بر شرایط متحول کنونی و قیامهای خیابانی، دانشگاهها را به صحنه رویارویی عظیم تری وارد می کند. در این رویارویی پیوند جنبش جوانان، معلمان، زنان و کارگران با جنبش دانشجویی نقش مهمی در پیشرفت امید به تغییر و بی اثر کردن اهرمهای سرکوب بازی خواهد کرد. پیوند جنبش دانشجویی با جنبش مردمی هنگامی که شعار آن در خیزشهای خبابانی فریاد زده می شود، بیش از هر زمانی این تغییر را عینی تر خواهد کرد.