دوشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۶

یادداشت هفته


یادداشت هفتهتأكید نماینده ویژه دبیر كل سازمان ملل در باره ساكنان اشرف: ما هر گونه خطری را كه متوجه افرادی باشد كه غیرداوطلبانه به كشور مبداء بازگردانده شوند, مورد بررسی قرار می‌دهیم
استفان د ميستور
استفان دِمیستورا نماینده ویژه دبیر كل سازمان ملل در عراق در پاسخ به نامه ای از سوی آلخو ویدال كوادراس, نایب رئیس پارلمان اروپا, با قدردانی از اقدامات پارلمان اروپا در ارتقاء حقوق بشر در سراسر جهان, در باره ساكنان اشرف تاكید كرد : موضع هیات ملل متحد در عراق همچنانكه در گزارشات نوبهای هیات مساعدت ملل متحد در باره حقوقبشر تصریح شده این است كه ما همچنان هر گونه خطری را كه متوجه افرادی باشد كه بطور غیرداوطلبانه به كشور مبداء خود بازگردانده شوند, مورد بررسی قرار میدهیم. نماینده ویژه دبیركل ملل متحد خاطر نشان كرد : هیچ فردی نباید مورد دیپورت, اخراج یا بازگشت اجباری كه ناقض اصل ”نان رفولمان” است و یا موضوع جابه جایی اجباری در داخل عراق كه ناقض مقررات قانون بینالمللی بشردوستانه میباشد, قرار بگیرد. نماینده ویژه دبیركل یادآوری كرده است كه هیات مساعدت ملل متحد در عراق, طبق وظائف خود در چارچوب قطعنامه 1770 شورای امنیت سازمان ملل در همكاری با دولت عراق و طرف های غیردولتی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و تقویت حكومت قانون در این كشور تلاش میكند. یونامی وضعیت گروه های آسیبپذیر, اقلیتهای مذهبی و قومی و اَتباع كشورهای ثالث را مانیتور میكند تا حفاظت و حقوق آنها بویژه امنیت و سلامت و نیازهای انسانی شان تضمین گردد.یونامی همچنین از طریق یك پروسه بازنگری و بررسیهای مداوم با در نظر داشتن تحولات جدید به وظائف خود در قبال حقوقبشر عمل میكند.