جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰

غرش شیران "شهر اشرف"، ضمانت دبیرکل سازمان ملل متحد را پشت سر خود دارد.

غرش شیران "شهر اشرف"، ضمانت دبیرکل سازمان ملل متحد را پشت سر خود دارد.

امروز "هشتاد و هشتمین روز تحصن شیران برون مرزی در حمایت از شیر زنان و کوهمردان شهر اشرف بود"، که صدای این دلیران از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد آقای "بان کی مون" شنیده شد! اما چه دیر؟! ولی باز هم غنیمتی است گرانبها.  با این سخت کوشی و کوتاه نیامدن از حق زندگی، و فعالیت آزاد سیاسی و برخورداری از حقوق حقۀ یک انسان آزاد در حاکمیت حکومت "ضد خلقی یی همچون مالکی بر عراق" بدست آمد.!

برای خواندن متن کامل سخنان آقای "بان کی مون" لطفآ   اینجا کلیک کنید.

قابل تو جه اینکه این موضع گیری آقای بان کی مون سران رژیم پلید ملا، پاسداری را به دستپاچگی واداشته و آنها را به زوزه کشی و عربده جویی کشانده است. آقای دبیر کل به نیابت از "یونامی در عراق و کمیساریای حقوق بشر" اعلام نمودند که در حملۀ 7 و 8 آوریل 2011 به شهر اشرف 34 مجاهد خلق توسط نیروهای رژیم ضد بشری مالکی در عراق شهید و بیش از 70 تن (رقم واقعی زخمیها 350 نفر است) زخمی شده اند. و هم یونامی و هم کمیساریای حقوق بشر برای تحقیقات هول این حملۀ ضد بشری به ساکنان بی دفاع و حمایت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو فراخوان داده اند.

سومین حکم دادگاه عالی اسپانیا در 11ژوئیۀ 2011 برعلیه شخص مالکی و سه تن از سران نظامی او که در جنایت علیه بشریت در 7 و 8 آوریل دست داشته اند صادر شد، و حال این شیرزنان و کوهمردان شهر اشرف، حمایت  دبیرکل سازمان ملل متحد را هم پشت سر خود دارند و دیدیم که در تجمع بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران در 18 ژوئن امسال در "ویلپنت پاریس" تمامی رهبران کشورهای آمریکایی و اروپایی و آسیایی که در آن شرکت کرده بودند به حمایت فوری از ساکنین شهر اشرف فراخوان دادند.
این است "ثمرۀ یک جنگ سیاسی ایدئولوژیک به معنی واقعی آن".
دید و شنیدید و میگویند و میگویید که "شهر اشرف و حفاظت از ساکنان آن از بعد از حملۀ آمریکا به عراق و سرنگونی دولت پیشین آن (صدام حسین) 100% انرژی سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت و کلیۀ احزاب و اعضاء و هواداران و وابستگان خود را به خود اختصاص داده و آنها را از جنگ واقعی با رژیم پلید ملا، پاسداری بدور نگه داشته است!. این، درست نیست!. زیرا که اشرف کانون واقعی جنگ ما با رژیم پلید ملا، پاسداری و دولتهای وابسته به وی و مماشاتگر، مانند دولت فعلی عراق، دولت ژاک شیراک، و دولت تونی بلر و... میباشد و این جنگ در پهنه های گستردۀ جهان امروز چه در بعد سیاسی اجتماعی، اقتصادی و چه نظامی باید که همزمان به پیش برده شود و گرنه از صحنه جنگ واقعیمان با رژیم عقب خواهیم ماند و از جایی دیگر (مثل خارج از محدودۀ مرزی) سوراخ باز شده و مارا خواهد بلعید. و نیروهای حامی مقاومت در برون مرز، زیر دست و پای ایادی ارتجاع، استعمار و مماشاتگر و لابی رژیم له خواهند شد!.  اگر میخواهیم در جنگ با رژیم پیروز شویم باید که حامیانش و وابستگانش را هم در صحنۀ سیاست بین المللی بور و مات کنیم. 
"شهیدان شهر اشرف از بعد از عملیات فروغ جاویدان، شهدای پایداری و استقامت بر سر اصول ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی میباشند و ارزشی بس گرانبها دارند. اینرا فراموش ننمایید".
باشد که با این همه حمایت جهانی از ساکنین شهر اشرف راه سرنگونی تام و تمام رژیم پلید ملا، پاسداری هموار گردد و در پی آن شکوهمندی ایران و ایرانی بر چهرۀ هر زن و مرد ایرانی نقش ببندد. و این دور نیست.
دور نیست دیر نیست روز رستاخیز خلق....
پیروزی از آن خلقهاست.
م طحانی.