شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۸

فرياد مرگ بر ديكتاتور مردم ايران نشان داد كه طلسم ولايتفقيه در هم شكسته است

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
مريم رجوى:
فرياد مرگ بر ديكتاتور مردم ايران نشان داد كه طلسم ولايتفقيه در هم شكسته است
12:58:22 PM 1388/5/10
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم بپاخاسته تهران و ديگر شهرهاى ميهن تحت اشغال ملايان، كه بهرغم تدابير سركوبگرانه و حملههاى وحشيانه، بار ديگر به خيابانها آمدند و چهلمين روز شهادت ندا و شهيدان قيام سى خرداد را گرامى داشتند، درود فرستاد و گفت فرياد مرگ بر ديكتاتور مردم سراسر ايران در بهشت زهرا، نقاط مختلف تهران و سراسر ايران، نشان داد كه طلسم ولايتفقيه در هم شكسته، قيام ادامه دارد و سركوب و زندان و شكنجه و اعدام قادر به متوقف كردن آن نيست.

خانم رجوى افزود: خامنهاى ولىفقيه درمانده ارتجاع مىخواست با تهاجم سبعانه و شقاوتبار به اشرف و با كشتار رزم آوران آزادى، هم شكست خود را در خاموش كردن قيام جبران كند و هم اينكه به خيال خودش ريشه قيام را بخشكاند اما غافل از اينكه كار از اين حرفها گذشته و خون جوشان مجاهدان قهرمانى كه در روزهاى گذشته در اشرف بهشهادت رسيدند، شتاب جديدى به قيام مردم ايران براى سرنگونى رژيم آخوندى و استقرار دموكراسى در ايران مىدهد.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
8مرداد1388 (30ژوييه2009)