یکشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۸

پيام تسليت رئيسجمهور برگزيده مقاومت، بهمناسبت شهادت مجاهد خلق شعبان سورى، از مجروحان يورش وحشيانه به اشرف

پيام تسليت رئيسجمهور برگزيده مقاومت، بهمناسبت شهادت مجاهد خلق شعبان سورى، از مجروحان يورش وحشيانه به اشرف
9:51:10 PM 1388/5/23
رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى، شهادت جانگداز مجاهد خلق شعبان سورى را كه 22سال تمام از عمر پربار خود را، با صدق و فداى بيكران، در ارتش آزادىبخش ملى ايران، وقف رهايى مردم و ميهنش نمود و سرانجام در حماسه فروغ ايران به كهكشان جاودانه فروغها پيوست، به مجاهدان پايدار اشرف و به رهبر مقاومت كه اين چنين پارههاى تن و جگر خود را فداى آزادى خلق و ميهن در زنجير مىكند، تسليت گفت.
خانم رجوى افزود: از آن‌جا كه بهخاطر كمبود امكانات پزشكى، بسيارى از 500 مجروح اشرف، آگاهانه جاى خود را در امداد پزشكى براى مجروحان وخيمتر، خالى كردهاند؛ نيروهاى آمريكايى مى‌بايد براى پيشگيرى از تكرار مواردى مانند مجاهد شهيد شعبان سورى - كه دو هفته سردرد داشت و دم برنمى آورد-، كليه مصدومانى را كه در وضعيت مشابه قرار دارند در بيمارستان بلد مورد معاينه كامل قرار بدهند. بديهى است كه معاينه موارد ضربه مغزى و مجاهدانى كه چماقداران رژيم آخوندى در عراق به آنها در ناحيه سر ضربه زدهاند از اولويت برخوردار است.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت با درود به مجاهد شهيد شعبان سورى و همه شهيدان فروغ ايران تأكيد كرد:
خلق قهرمانى كه تصاوير فرزندان شهيدش در اشرف را به طواف كعبه مىبرد و پيام سرفرازيشان را به امواج رودخانههاى ميهن مىسپارد، و پرچم پايداريشان را برقلههاى البرز به اهتزاز درمى‌آورد، مصمم ا ست كه استبداد دينى را به زير بكشد. اين شهيدان، طلايهداران همين مسيرند و بهاى آزادى و استقرار حاكميت مردم را با جانهاى پاكشان مىپردازند.
سلام برشهيدان
سلام براشرف پايدار وسرافراز
سلام برملت بزرگ ا يران
زنده باد آزادى