شنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


یادداشت هفته.


54 سال از روز بزرگ قیام دانشجویی که به روز دانشجو نامیده شد میگذرد. در هر سر فصلی از این روز خلقمان آنرا به یاد بزرگ داشت سه شهید والا مقام جنبش دانشجویی یاد بود بر پا میکند. در این سر فصل در سال جاری با جنبش عظیم دانشجویان دلیر میهنمان مواجه هستیم. قیامها و جنبشها و اعتراظات پی در پی و عظیم دانشجویان بر علیه حکومت آخوندی، پاسداری حاکم بر میهنمان وارد سر فصل جدیدی شده است و کل نظام آخوندی را به چالش طلبیده است و میرود که با ادامه دادن به این قیامها ریش و ریشهُ این نظام پلید را بسوزاند و خاکستر نماید.


فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای برپایی گرامیداشت این روز تاریخی به یک هفته تظاهرات از 13 تا 20 آذر ماه جاری روح تازه ای به کالبد جوشان این مقاومت بخشیده است، دانشجویان دلیر به همراه مردم دلیرمان وارد صحنهُ جنگ جدیدی با رژیم آخوندی، پاسداری شده اند، حمایتهای گستردهُ بین المللی بر علیه این رژیم پوسیده پشتیبان جنبش عظیم دانشجویی میباشد. باید که بر علیه این رژیم پلید به پا خواست و با شعار مرگ بر دیکتاتور و زنده باد آزادی به این نبرد خونین ادامه داد و زمینهُ برگزاری تظاهرات نهایی برای سرنگونی رژیم آخوندی، پاسداری را فراهم نمود. این جنبش ریشهُ عظیمی در قلوب مردممان دارد و بر علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ به مبارزه ای بی امان و قهر آمیز پرداخته است. آگاه ترین قشر خلقمان یعنی دانشجویان و دانش آموزان دلیر میهنمان مثل آتش زیر خاکستر در هر سر فصلی زبانه میکشند و جهل و جهالت و نادانیهای حاکمان بر میهنمان را به چالش میطلبند، این شعله های ظلمت سوز بر پایدارندگان مشعلهای فروزان آزادی و آگاهی هستند، که در هر سر فصلی زبانه میکشند و جهانی را روشن میکنند. باید که به یادبود و بزرگ داشت 16 آذر، روز دانشجو به پا خیزیم و شور و شوقی دیگر به این جنبش ببخشیم، در هر کوچه و برزن شعله بر کشیم و روشنی بر افروزیم تا میهنمان را از این پلیدان شب پرست و ظلمت نما پاک و پاکیزه نماییم. ادامهُ این جنبشهای روشنگر و آزادی بخش است که میتواند خلق و میهنمان را از این شب پرستان آزاد و رها نماید، این دیر نیست، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. باشد که بزودی به دروازه های آزادی میهنمان برسیم و پیروزی و رهایی خلقمان را در میهن در خون تپیده مان جشن بگیریم، به امید آن روز لحظه شماری میکنیم و بانتظار مینشینیم.


محمد طحانی


ایران زمینMo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/
http://mu.tahani.googlepages.com/