دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۹۲

This is urgent massages to President Obama, USA 17 سال و 5 ماه ترور و شک...


http://www.youtube.com/watch?v=r1ciaCOFUzA&feature=c4-overview&list=UU8I1bvaGDcPPVkHhkMQLF_Q
بیچاره """کثیفترین گروه های به اصطلاح سیاسی که با توصل به شبکه های مخوف ترور و سرویسهای پلیس در کشورهای اروپایی و آمریکایی به ترور مخالفین درون گروهی و درون سازمانی خود هستند! به راستی وقتی اینها به حکومت برسند چکار خواهند نمود؟!""" 17سال ترور و شکنجه در لندن توسط گروه های به اصطلاح سیاسی برون مرز؟!...