شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۱


Syria Spring.
"""بهار سوریه""".

Syria Spring.
"""بهار سوریه""".


گزیده ای در رابطه با بهار سوریه:

دیلی تلگراف، انگلستان: هیلاری کلینتون از رهبر اپوزسیون سوریه
حمایت
نخواهد کرد!
جنایت جنایت است! چه آخوندو پاسدار در ایران و سوریه مرتکب
شوند و چه
کسانیکه خود را در سکوت و بی طرفی فرو ببرند و چه آنها ئیکه
مخالفین رژیم
ایران و بشار اسد را تحریم و محدود نمایند! (مثل موضع گیری
امروز هیلاری
کلینتون و... ) و چه مخالفین و معترضین به رژیم و بشار اسد را
لقب
تروریست بدهند و در لیست قرار بدهند!. هر کس به اندازۀ عمل
خودش
جنایتکار است.

جان مک کین در مصاحبه با بی بی سی:--> این
همه پاسدار در سوریه توسط مقاومت سوریه
دستگیر میشوند ولی آقای مک کین چرا از رژیم
و پاسدارها و
"""بهار ایران""" اسم نمیبرد؟!

ماهیت هر فرد در عملکرد و گفتارش بیرون میریزد. تهاجم
تروریستی به برجهای نیویورک (عملیات تروریستی
11/09) عاملی بود که بوش به صدام حسین و افغانستان
(طالبان) حمله کرد و.. و در عمل دو دشمن سرسخت رژیم
در همسایگیش را از بین برد تا رژیم راه تنفس بعد از
شکست جنگ 8 ساله با عراق را پیدا کند!...
آیا """ کلیسای انگلیس کاری خواهد کرد که: باراک،
حسین، او با ما؟! ماه؟! ماء؟!... و خانم: هی لا ری کلین
تون، عاقبت مثل آقای تونی، بلر، به کلیسای کاتولیک
رفته و کاتولیک تر از پاپ بشوند و...؟!.
سوریه اصلی ترین حامی رژیم در همسایگیش میباشد و
پاسداران و آخوند ها و بی بی سی و.. آنها را تا کنون با
توصل به هر جنایتی سر پا نگهداشته اند! چرا دنیا در برابر
جنایات پاسداران در سوریه و حمایت حنگی رژیم از بشار
اسد را نادیده میگیرند؟!. آیا چشم بینایی هنوز هست که
این جنایات رژیم را ببیند؟!.
ایران زمین