پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱


"جنایت اخیر پلیس لندن در چند روز گذشته که توسط دوستانم از آمریکا به تصویر کشیده شده در مورد من"...

"این حقوق بشر آقای دیوید کامرون در پارک هست و همزمان در آمریکا دست به ترورهای کور مردم بی گناه میزنه!"....
This is how my friends from USA describe: how Mr David Cameron attacking to my brain with the same time terrorist attacks on USA Innocent peoples?!...
This is UK human rights on me as Iranian British?!...