جمعه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۴

NO TO ATOMICS MULLAHS


به هرکس که ایرانیست و خون آریایی در رگهایش جاریست و به آیندۀ بچه
هایش ارزش میدهد.
جام زهر اتمی، آخوند:    خا 
منه   ای!
19 سال است که دولت کثیف و فخیمۀ انگلیس به بهانۀ اقامت
اجباری و در جولای 1996 با گرفتن پاسپورت آمریکایی ام، منو مجبور به اقامت دائم در
انگلیس نموده است!
در کمتر از یک ماه، در سال 1996 متوجه شدم که توسط عنصر
ساواک برون مرزی مثل، صاحبخانه ام (بچه ساواکی، محمد رضا خطیب شهیدی به مواد رادیو
آکتیو الوده شده ام که هم بتوانند منو تخلیۀ اطلاعاتی نمایند و هم شکنجه) و مرکز
کنترلشان در آمریکا حتی میتواند از نگاه من متوجۀ سوژه شده که با کی، به چه مکانی
و شیئی نگاه میکنم و...تا ترور نمایند! (آنها در نگاه من سهم دارند و موردی نیست
که اگه یک شبکۀ تلویزیونی یا رادیو اینترنتی، روزنامه یا... ببینم مورد ترورشان
واقع نشود مثل فاجعۀ مجلۀ فرانسوی ""چارلی ابدو""، جرمن وینگ،
ماه گذشته  و سقوط هلی کوپتر اسرائیلی در
این هفته و...) از اینرو از زمانی که آقای دیوید کامرون این ملیجک آخوند و پاسدار
به حکومت رسیده، دیدن تلویزیون و رادیو و روزنامه و تردد بیرونی ام را کاملا محدود
کرده ام زیرا علاوه بر بیگناهانی که ترور میشوند درد جانکاه شلیک به قلب و مغزم
مرا به کشتن میدهد..
19  سال است که به
هر جایی که میتوانستم مراجعه کردم ولی تا کنون هیچ کسی جلوی این تروریست قرن 21کم
را نگرفته است!
و دولت کثیف انگلیس این سلاح را خیلی وقت است که به رژیم
ملا، پاسداری داده و همانطور که در خبرهای داغ چند هفتۀ گذشته شنیدید ، دیوید
کامرون به نمایندۀ آمریکا میگفت که ما به رژیم توافق کامل داریم! یعنی از خیلی قبل
بلۀ اتمی را به رژیم داده است!
حالا که رژیم ملا، پاسداری ""جام زهر اتمی را
سرکشیده"" ترور های برون مرزی و اعدام و چشم درآوردن و سنکسار و.. در
داخل افزایش خواهد یافت! و اگر تا کنون تمامی این جنایات فجیع آخوند سید علی گدا
روی من و بچه و نوه هایم در برون مرز هم انجام میگرفته..(در ماههای گذشته آمار
اعدام و تیرباران من در شبانه روز بالغ بر 1000 بوده است و اگه امکان آن بود فقط
یکی دو ساعت در هفته امکان استراحت عادی را پیدا کنم.. و نوه هایم در لندن، و توسط
""کقیفترین مزدور و تروریست انگلیسی دیوید کامرون یا..."" از
بدو تولد مورد ترور با مواد رادیو آکتیو واقع شده اند. و تنها دخترم در لندن بمدت 25
سال....)

نسل ما در خطر نابودی  جدیست! آخوند و پاسدار که تا حالا اتمی نبودند
نسل ما را سوزانده اند و از این پس بشریت در خطر نابودیست! استفادۀ ""یک
کثافتی مثل دیوید کامرون از مواد اتمی برای کنترل ما کم بود حالا آنرا به دست کثافت
های آخوند و پاسدار هم داده است و اگر نگران آیندۀ بچه هایتان هستید باید علیه این
جنایت علیه بشریت بشورید.!
مهره های کثیفتر دیگری مقل آخوند، پاسدار آمریکایی، ""جان
کری"" و "ملا باراک حسین خان او با ما"" دو دستی و در
حضور نماینگان قدرتهای بزرگ امروز،اجازۀ استفاده این سلاح را در اختیار رژیم ملا،
پاسداری قرار دادند! این زنگ خطر برای تمامی بشریت است! این عمل دولت آمریکا
بمانند این است که ""یک سلاح گرم را به دست یک دیوانه
بدهید""!
در هفته های گذشته که شکنجه هایم توسط ""عنصر
کثیفی مثل دیوید کامرون "" در انگلیس و رژیم ملا، پاسداری اوج گرفته
وقتی با کاخ سفید تماس(بیش از 4 بار در هر هفته..) میگرفتم "اوپراتور کاخ
سفید، سوپروایزش را هم صدا میزد که با هم به من که توسط یک عنصر ساواکی در لندن
(دکتر دندانپزشک سید رضا منافی) در سال 2009 در کمتر 3 هفته تمامی دندانهایم را از
دست داده ام و حرف زدنم مشکل است بخندند..(البته عنصر ضد بشری "دیوید
کامرون"" تا کنون در معالجه ام دائم سنگ اندازی نموده است و شکایت من به
پارلمان انگلیس هم هنوز بی پاسخ مانده است...!)
پاسخ این جنایتکاران بجز تف بر صورت کثیفشان در هرجا، هر
زمان و هر مکان چیز دیگری نیست!
  ما که سلاحی
نداریم؟  
 تا آینده گانمان
بدانند که چقدر بر آشفته شدیم وقتی شنیدیم کثیفترین جنایتکاران آمریکایی، اروپایی ""آخوند
اتمی درست کردند""! مطلقا نباید یک لحظه به آنها اجازۀ حضور بی تف در مجامع
عمومی داد.. از بالا تا پایینشان! آیندۀ بچه هایمان را به دست یک مشت جلاد و جانور
صفت نخواهیم سپرد!
 آزادی و ارزش حفظ
آن بعهدۀ ماست تا به نسل آینده منتقل نماییم...
هیچ فرقی ندارد که کی هستی،! کجا هستی. این وظیفۀ توست که
از حق زندگی خود و بچه هایت دفاع جانانه نمایی... ما که سلاح نداریم؟
هرگز نباید یک لحظه آنها را آرام گذاشت تا زمانیکه خودشان
این ""ننگ خود ساخته را جمع نمایند"".
پیروزی از آن ماست. زندگی بدون شکنجه وکنترل اتمی حق مسلم
ماست!

ایران زمین،   لندن

02/04/2015    سیزده
فروردین 1994