پنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳

بهاران خحسته باد

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمۀ امید
یه دوستان به یاران،...  بهاران خحسته باد...
بهاران و نوروز 1394 بر تمامی دوستان و ایرانیان آزاده و جنگجو خجسته باد.
بهاران ایران زمین نزدیک است.
ایران زمین.     نوروز 1394
با گزامسداشت زنده یادان:
خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان.