شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۱

"درد دلهای ماهانه"":

Dear Mr president Obama, hi.
Did you ever thinking about Iranian boys and girls,been harassed, captured, tortured and killed day by day in Iran by the Islamic law! because they hang out in the streets or some where?!...
Do you know Mr Housain Ronaghy Malki is near to execution in Tehran because of his sexuality or his web site in Canada?!...
Why you never thinking and talking about 33 years killing and tortures in Iran?!
And again and again we as Iranian people inside and out side of Iran asking you for last?! Obama are you with us (as Iranian peoples!) or with them(as Iranian terrorist Islamic governments!)?..
All Iranian peoples waiting for your answer since you get president?!.. We pleased to open your heart and your moth about this matters!...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k1ryjd2oRIQ

The President highlights the unsung heroes of the LGBT community.
"درد دلهای ماهانه"":
آقای پرزیدنت "اوباما"، سلام.
آیا هرگز فکرکرده اید به دختران و پسران ایرانی که هر روز مورد اذیت و آذار و دستگیری، زندان و شکنجه و اعدام قرار میگیرند؟!...
آیا هرگز به مسئلۀ آقای "حسین رونقی ملکی" شهروند کانادایی ایرانی که به خاطر مسائل سکسی وی و وب سایت کانادایی وی در معرض اعدام هست فکر کرده اید؟!...
"چرا در رابطه با 33 سال دستگیری، شکنجه، و اعدام در ایران هیچ وقت حرفی بر زبان نمیآورید؟!....
و برای چندمین بار و {شاید هم آخرین بار}، مردم ایران در درون مرز و برون مرز از شما میپرسند"":
اوبا ما، اوباما، یا با آنها، (رژیم پلید ملا، پاسداری...)، یا با ما(مردم در زنجیر و زجر کشیدۀ ایرانی...)؟!""
"""همۀ مردم ایران منتظر این جواب هستند که شما دریچۀ قلب و زبانتان را در رابطه با این بی عدالتی در ایران، باز نمایید""".
"یک ایرانی مقیم لندن".