شنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۰

عامری فرمانده سابق سپاه است که به گفته سفیر آمریکا در بغداد، شخصا دستور کشتن 2000 سنی را داده که جمجمه بسیاری از آنان با مته برقی سوراخ شده است .

http://youtu.be/M4Y4RSM6Z2w
عامری فرمانده سابق سپاه است که به گفته سفیر آمریکا در بغداد، شخصا دستور کشتن 2000 سنی را داده که جمجمه بسیاری از آنان با مته برقی سوراخ شده است
:{{همسایۀ شمارۀ49 من فردی است که از اسکاتلند به لندن آمده و همزمان با دریل زدن به مغز و قلب من به لاستیکهای ماشینم هم دریل میزنه! و (عنصر اینتلجنت سرویس انگلستان است)...! گوارای وجودم! چه همسایه ای!؟}}.
بازدید یک تروریست سپاه پاسداران از کاخ سفید
http://www.youtube.com/watch?v=M4Y4RSM6Z2w

عامری فرمانده سابق سپاه است که به گفته سفیر آمریکا در بغداد، شخصا دستور کشتن 2000 سنی را داده که جمجمه بسیاری از آنان با مته برقی سوراخ شده است عامری فرمانده سابق سپاه است که به گفته سفیر آمریکا در بغداد، شخصا دستور کشتن 2000 سنی را داده که جمجمه بسیاری از آنان با مته برقی سوراخ شده است .